Logo Ogólnopolska Izba Gospodarcza

Członkowie zwyczajni:

  1. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta przez Radę Izby w poczet członków.
  2. Członek zwyczajny będący osobą fizyczną wykonuje swe prawa i obowiązki osobiście lub przez pełnomocnika.
  3. Członek zwyczajny będący osobą prawną wykonuje swe prawa i obowiązki przez pełnomocnika.
  4. Ustanowienie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  5. Od decyzji odmownej przyjęcia w poczet członków, zainteresowany może odwołać się do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Rady Izby w terminie 30 dni od otrzymania przedmiotowej decyzji.
  6. Członek zwyczajny ma prawo:
  7. Członek zwyczajny ma obowiązek:

Członkowie wspierający:

  1. Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna lub fizyczna, która popiera cele statutowe Izby, złoży pisemną deklarację i zostanie przyjęta uchwałą Rady Izby.
  2. Członek wspierający deklaruje wsparcie finansowe Izby poprzez dobrowolną składkę członkowską wyższą od obowiązującej.
  3. Członek wspierający ma prawa i obowiązki członka zwyczajnego.

Adres korespondencyjny Izby:

85-099 Bydgoszcz 23, skrytka pocztowa 51

Dodatkowe informacje można uzyskać:

w sekretariacie, Bydgoszcz ul.Piotrowskiego 11 (budynek Izby Rzemieślniczej), parter pokój 4, od poniedziałku do piątku w godzinach 1000 do 1800

telefon (0-52) / 349-34-61

Składki członkowskie:

Składki członkowskie należy wpłacać na konto Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej "Człowiek-Natura-Zdrowie" , Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy ul. Kołłątaja 8, nr konta 81420007-4183-27006-3 lub przekazem pocztowym na adres korespondencyjny.

Poprzednia strona