Logo Ogólnopolska Izba Gospodarcza

Ogólnopolska Izba Gospodarcza "Człowiek - Natura - Zdrowie", jest organizacją samorządu gospodarczego, reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej, usługowej lub edukacyjnej w szczególności wobec organów państwowych Rzeczpospolitej Polskiej i instytucji zagranicznych podobnego typu. Izba działa w oparciu o prawodawstwo Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności o Ustawę z dnia 30 maja 1989 roku - o izbach gospodarczych. Obszarem działania Izby jest Rzeczpospolita Polska i zagranica, a siedzibą miasto Bydgoszcz.

Zadaniem Izby jest:

 1. Kształtowanie i upowszechnianie zasady etyki w działalności gospodarczej.
 2. Wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do funkcjonowania gospodarki oraz uczestniczenie, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w przygotowaniu projektów aktów prawnych w tym zakresie.
 3. Przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków.
 4. Stwarzanie warunków i popieranie we współpracy z właściwymi organami oświatowymi rozwoju kształcenia zawodowego.
 5. Reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji państwowej i organizacji samorządowych.
 6. Delegowanie swoich przedstawicieli, na zaproszenie organów państwowych, do uczestniczenia w pracach instytucji doradczo-opiniodawczych.
 7. Informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego.

Izba realizuje swoje cele przez:

 1. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych w celu współtworzenia warunków i właściwych podstaw prawnych dla prowadzonej działalności członków Izby.
 2. Tworzenie warunków dla wymiany doświadczeń pomiędzy członkami Izby.
 3. Organizowanie i prowadzenie teoretycznych i praktycznych szkoleń.
 4. Doradztwo prawne, ekonomiczne i organizacyjne.
 5. Organizowanie spotkań, konferencji, sympozjów, odczytów, wystaw itp., dla wymiany i wzbogacania doświadczeń.
 6. Prowadzenie działalności wydawniczej materiałów szkoleniowych, informacyjnych i popularyzatorskich.
 7. Kolportaż wydawnictw własnych i obcych z zakresu działalności statutowej.
 8. Promowanie tematyki statutowej w środkach masowego przekazu.
 9. Współpracę z ośrodkami naukowo-badawczymi oraz działanie na rzecz tworzenia i rozwoju branżowych struktur naukowo - technicznych i badawczych.
 10. Tworzenie warunków do postępowania mediacyjnego i polubownego między członkami Izby.

Poprzednia strona